รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ พันธ์คำ (เชษฐ์(ฟู))
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 2547
อีเมล์ : foojung@gmail.com,ched2468_@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/fullwatch.net
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มี.ค. 2556,15:04 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.205.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล