ลูกจ้างประจำ

นายสมปอง ชัยเลิศ
ครูช่วยสอน

นายสงกรานต์ ศรีนิกร
ครูช่วยสอน