ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชฤทธิ์ โทหา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : ๐๘๐ – ๑๙๖๙๙๗๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พรมรักษา
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : ๐๘๙ – ๐๗๔๒๘๖๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร พิมพ์นะมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำก้อน แพงบุตรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร : ๐๘๔ – ๙๕๔๗๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : ๐๘๖ – ๑๐๐๕๙๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สุชัยยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : ๐๘๔ – ๓๕๖๔๙๐
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระพงษ์ คำสุขดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : ๐๘๔ – ๙๕๔๒๖๙๙
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรัก จันทะยาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร : ๐๙๐ – ๑๙๓๖๔๘๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ประวันโต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : ๐๘๖ – ๒๓๕๐๙๒๖