คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชฤทธิ์ โทหา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : ๐๘๐ – ๑๙๖๙๙๗๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พรมรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : ๐๘๙ – ๐๗๔๒๘๖๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร พิมพ์นะมาตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ศฤงคาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : ๐๘๖ – ๑๐๐๕๙๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สุชัยยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : ๐๘๔ – ๓๕๖๔๙๐
ชื่อ-นามสกุล : นางมัทรินทร์ โพธิ์ผาราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรัก จันทะยาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร : ๐๙๐ – ๑๙๓๖๔๘๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0801880066