สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน –เหลือง

                      สีน้ำเงิน   หมายถึง พระมหากษัตริย์

                      สีเหลือง   หมายถึง สีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                             ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คำขวัญประจำโรงเรียน : รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นไทรคู่
อักษรย่อ : น.พ.ร.
 
โดย : admin