ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนเฑียร ศรีภูธร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายอัธยาศัย โฮมวงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2532 -2535
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ แน่นอุดร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2535 -2539
ชื่อ-นามสกุล : นายพลศิลป์ จันทบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2539 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย บุญบุตตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2542 -2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ คำสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ จุ้ยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2544-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ เคนแสนโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2551 -2554
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประมวล โสภาพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รักษาราชการ ปี 2554
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมาน ประวันโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สังข์ทอง รอญศึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2563