(พันธกิจ)(เป้าหมาย)
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน

5. ระดมและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ตระหนักและเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา

 

โดย : admin