กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอิสระ บรรจง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชิวัตร นาเมืองรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2