กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจรูญศรี ศรีเชียงหวาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : nuchtingtong@hotmail.com

นายปฎิวัติ ลาภาอุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2