กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปฎิวัติ ลาภาอุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2