กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.สิริมา ทรงหอม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2