กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจรูญศรี ศรีเชียงหวาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1