ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.สิริมา ทรงหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวัฒน์ กองขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1