ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

36

29

65

ม.2

29

27

56

ม.3

24

24

48

ราวม  ม.ต้น

89

80

169

ม.4

16

23

39

ม.5

13

24

37

ม.6

20

11

31

รวม  ม.ปลาย

49

58

103

รวมทั้งสิน

138

138

276