โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านนาไหม
โรงเรียนน้ำผึ้งประชาสรรค์
โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านนาคำวัง
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านหนองลาด