กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิริลักษณ์ พรมเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโยธกา ทองก้อนเบ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1