ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรียานุช เค้าสีดา
ครู คศ.1

นายวิทยา อินสุวอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทราวดี คำภาษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1