ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญรัก จันทะยาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สุวัฒน์ กองขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1