ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.วัชรีพร บุญศรี
ครูธุรการ