กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอมรรัตน์ กองสู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอยุทธนา แสงเดือน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนุชนาถ โคตะแวง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1