ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอยุทธนา แสงเดือน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นุชนาถ โคตะแวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

อมรรัตน์ กองสู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1