คณะผู้บริหาร

นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898409642
อีเมล์ : Meawnatadee@gmail.com

นางลักษณา คำบอนพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0813699420
อีเมล์ : Krooluck2010@hotmail.co.th

นายอยุทธนา แสงเดือน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
เบอร์โทร : 0819755871
อีเมล์ : ayutthana28@gmail.com

นายฉลอง ป้องสีดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0983157883
อีเมล์ : tj91022@gmail.com

นางสาวนุชนาถ โคตะแวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0885900802
อีเมล์ : nuchtom196@gmail.com