ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญรัก จันทะยาง
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลักษณา คำบอนพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

นายฉลอง ป้องสีดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวนุชนาถ โคตะแวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ