วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
       ภายในปี ๒๕๕๘ ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

          


โดย : admin