ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉลอง ป้องสีดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลักษณา คำบอนพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2