กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฉลอง ป้องสีดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางลักษณา คำบอนพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1