ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 

ระหว่างวันที่  27 - 30  มีนาคม  2560 

เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ  อาคาร 1 ห้องเรียนรวม  โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกหลักฐานการสมัคร

1.   สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อผู้สมัคร , บิดา ,มารดา  จำนวน   1  ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร , บิดา ,มารดา     จำนวน   1  ฉบับ

3.  รูปถ่ายนักเรียน  1.5  นิ้ว                                     จำนวน   3  รูป

4.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)นักเรียน                            จำนวน   1  ฉบับ

5.  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ  (ถ้ามี)                              จำนวน   1  ฉบับ


 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2560,14:20   อ่าน 7355 ครั้ง